فعالیت های ما

اتحادیه صنفی کارگران افغانستان

جنبش هاي كارگري در قدم نخست در دهه دموكراسي به فعاليت هاي ابتدائي خويش آغاز نموده كه شامل اتحاديه هاي مختلف ميگرديد. ولي پس از مدت كوتاه فعاليت سنديكايي به دليل مخالفت هاي حكومت وقت در اين نهاد ها مشكلات بوجود آمده رهبران اتحاديه ها دستگير، زنداني و از فعاليت هاي اتحاديوي بازماندند. بار دوم اتحاديه هاي كارگري در سال 1355 بنابر فيصله رژيم وقت هسته گذاري را به شكل صندوق هاي تعاوني ايجاد كرد. صندوق هاي تعاوني به منظور اعطاي قرضه و صندوق اولاد براي كاركنان آسيب ديده را ايجاد نمود. در سال 1358 اتحاديه صنفي بعد از تجارب 3 ساله داراي يك تشكيلات منظم گرديد. اتحاديه هاي صنفي افغانستان داراي يكصدو نود هزار عضو و بيش از 1700 سازمان اوليه بوده است عالي ترين ارگان مركزي اتحاديوي كنگره است …

نیروی کاری مجرب در خدمت شما

0
عضو در تیم
0
جوایز وتقدیر نامه ها
0
مشتری های خوشحال
0
سال ها تجربه

عکس های ما