تماس با ما

به ما برسید

هر روز برای ما روز جدیدی است و ما واقعاً سخت کار می کنیم تا رضایت مشتریان خود را در همه جا جلب کنیم. اگر مشکلی دارید می توانید فرم زیر را پر کنید یا با شماره تماس بگیرید.

آدرس: سرک دوم ، خانه دوم ، چهارراهی ترافیک نزیدک پوهنتون سلام-کابل افغانستان
شماره تماس : 000 330 0799
ویب سایت:  www.afghanistanlaborunion.com

فرم تماس