در باره ما

در باره اتحادیه صنفی گارگران افغانستان

جنبش هاي كارگري در قدم نخست در دهه دموكراسي به فعاليت هاي ابتدائي خويش آغاز نموده كه شامل اتحاديه هاي مختلف ميگرديد. ولي پس از مدت كوتاه فعاليت سنديكايي به دليل مخالفت هاي حكومت وقت در اين نهاد ها مشكلات بوجود آمده رهبران اتحاديه ها دستگير، زنداني و از فعاليت هاي اتحاديوي بازماندند. بار دوم اتحاديه هاي كارگري در سال 1355 بنابر فيصله رژيم وقت هسته گذاري را به شكل صندوق هاي تعاوني ايجاد كرد. صندوق هاي تعاوني به منظور اعطاي قرضه و صندوق اولاد براي كاركنان آسيب ديده را ايجاد نمود. در سال 1358 اتحاديه صنفي بعد از تجارب 3 ساله داراي يك تشكيلات منظم گرديد. اتحاديه هاي صنفي افغانستان داراي يكصدو نود هزار عضو و بيش از 1700 سازمان اوليه بوده است عالي ترين ارگان مركزي اتحاديوي كنگره است كه در هر دو – سه سال يكبار داير ميگردد. اولين كنگره در سال 1359 داير گرديده حمايت بيدريغ خويش را از برنامه هاي حقوق حقه كارگران در سطح دولت اعلان نمود كنگره اساسنامه اتحاديه هاي صنفي را به تصويب رسانيده ارگان رهبري كننده اتحاديه هاي صنفي شوراي مركزي است كه توسط كنگره انتخاب گرديده و در خلال كار آن اتحاديه هاي صنفي را سمت سو مي دهد. شوراي مركزي سال دوبار جلسه داير نموده همچنان شوراي مركزي هيئت رئيسه و دارالانشا را كه در تركيب آن رئيس معاون و سه عضو شامل اند انتخاب مي نمود.در سال 1362 اتحاديه هاي صنفي افغانستان داراي قوانين و مقررات گرديد و دولت 75 فيصد پرداخت بودجه مالي اتحاديه ها را متقبل ميگرديد.در سال 1366 دفتر دفاع خودي در اتحاديه هاي صنفي تشكيل گرديد تا كارگران و كارمندان خود از اداره و فابريكه خود دفاع نمايند در سال 1369 45هزار كارمند و كارگر عضو اتحاديه صنفي از محل كار خود دفاع مينمودند. اتحادیه صنفی کارگران افغانستان با رعایت اصول دموکراسی غرض باز سازی امور حیاتی و کاری خویش کنفرانس را دایر که در آن بیش از (380) نفر نماینده از واحد های اولیه شورا های ولایتی ، نمایندگان وزارت های عدلیه ، کار و امور اجتماعی اشتراک ورزیده بودند. و تعین رهبری با ورود کادر های مسلکی در یک فضای آرامش و دموکراتیک انتخاب گردید که از طرف حاضرین کنفرانس مورد تشویق قرار گرفت.