روابط خارجی

نشست هیات رییسه شورای مرکزی و رییس روابط خارجی شورا محترم تاج محمد آریا فیضی با رییس اتحادیه بین المللی کار بعد از تدویر کنفرانس.

اسم: استاد تاج محمد آریا “فیضی”

ایمل: Info@afghanistanlaborunion.com

تلیفون نمبر:   3708 022 70 93+